تبلیغات
عشق من فاطمه - بگوییــــــد برگـــــردد...!!! نه اینكه دلم برایــــــش تنگ اســــــت...!!!نه...!!! خنجـــرش...!!!پشــــتم جامانــــده...!!! نمیـــــگذارد به دیگـــــری تکیــــــه كنم...!!!