تبلیغات
عشق من فاطمه - رفتی مثل اشغال انداختیم دور اشكال نداره.فقط خواهشا بعد از دو سال و دو ماه كه هیج خبری ازت ندارم دیكه به خوابمم نیا.عذاب میكشم بیمعرفت